Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Kitties & Zo

E-mail: info@kittiesenzo.nl

Website: www.kittiesenzo.nl


Definities

1. Kitties & Zo: Kitties & Zo, gevestigd te Leek onder KvK nr. 85581488.

2. Klant: degene met wie Kitties & Zo een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Kitties & Zo en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

en leveringen van diensten of producten door of namens Kitties & Zo.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

1. Alle prijzen die Kitties & Zo hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals

administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders

overeengekomen.

2. Alle prijzen die Kitties & Zo hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn

gemaakt, kan Kitties & Zo te allen tijde wijzigen.

3. Partijen komen voor een dienstverlening door Kitties & Zo een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4. Kitties & Zo is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Kitties & Zo de klant tijdig te laten weten waarom een

hogere prijs gerechtvaardigd is.

6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten

vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

7. Kitties & Zo heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Kitties & Zo prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Kitties & Zo op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de

prijsverhoging.


Betalingen en betalingstermijn

1. Kitties & Zo mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag

verlangen.

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 dagen na levering te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat Kitties & Zo de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te

stellen.

4. Kitties & Zo behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel

een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Betalingen en betalingstermijn

1. Producten worden direct afgerekend.

2. Kitties & Zo mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het

overeengekomen bedrag verlangen.

3. De klant moet declaraties binnen 1 dagen na factuurdatum aan Kitties & Zo betalen, tenzij partijen hierover andere

afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat Kitties & Zo de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te

stellen.

5. Kitties & Zo behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel

een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.


Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Kitties & Zo gerechtigd de wettelijke rente van 2%

per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een

gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan Kitties & Zo.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Kitties & Zo zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van Kitties & Zo op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Kitties & Zo, dan is hij nog steeds

verplicht de afgesproken prijs aan Kitties & Zo te betalen.

 

Vacht besparend trimmen

  • het levert unieke kapsels op, de trimster werkt  op een vacht besparende manier.

Als de eigenaar van de kat de afspraakbevestiging heeft gelezen en verder geen vragen hier over heeft, dan ga je hier mee akkoord en word er verwacht dat de eigenaar van de kat hiervan op de hoogte is.

 

Het brengen en halen van het dier

  •  Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald

zit er na de trimbehandeling toch nog klitten of vilt plekjes

  • kom je na de trimafspraak toch nog kleine viltplekjes of klitten tegen in de vacht?

Graag binnen 2 dagen vermelden, dan kan er een nieuwe afspraak ingepland worden om de klitten of vilt als nog te verwijderen
Doe je dat niet, dan valt dit niet meer onder garantie en ben ik genoodzaakt om het  normale kosten in rekening te brengen.

 

Ziek en zeer

  • Ziekte en pijn of trauma bij de kat moeten vooraf gemeld worden
  • Aansprakelijkheid/garantie

Het is mogelijk dat er bestaande aandoeningen van uw huisdier tevoorschijn komen op het moment dat de klitten of het vilt kort geschoren wordt.  Het scheren maakt deze huidaandoeningen slechts zichtbaar. Kitties en zo is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. De garantie strekt niet verder dan tot het opnieuw verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht. 

  • Het kan zijn dat er na het vilt scheren huid irritatie of jeuk ontstaat, hier is de Trimsalon niet verantwoordelijk voor.

Huid irritatie of jeuk komt door het vilt dat de huid heeft afgesloten, je dient hier zelf voor naar de dierenarts te gaan.

  • In het geval dat de kat tijdens de uitvoering van de overeenkomst directe (medische) hulp nodig heeft, is de Trimsalon bevoegd een dierenarts in te schakelen. Alle door de Trimsalon, in dit kader te maken kosten, komen voor rekening van de eigenaar van de kat.


Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Kitties & Zo gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de

onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Kitties & Zo roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Kitties & Zo, tenzij partijen hierover andere afspraken

maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden

op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt

het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van

vrijetijdsbesteding betreft

het product geen los tijdschrift of losse krant is

het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

het geen weddenschappen en/of loterijen betreft

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14

kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af

te zien

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@kittiesenzo.nl, indien gewenst met

behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Kitties & Zo, www.kittiesenzo.nl, kan worden

gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te

retourneren aan Kitties & Zo, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige

bestelling aan Kitties & Zo heeft geretourneerd, dan zal Kitties & Zo eventuele door de consument betaalde

verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument

terugbetalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Kitties & Zo voor zover de volledige bestelling wordt

geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan

komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Retentierecht

1. Kitties & Zo kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,

totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Kitties & Zo heeft voldaan, tenzij de klant voor die

kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd

is aan Kitties & Zo.

3. Kitties & Zo is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het

gebruikmaken van zijn retentierecht.


Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Kitties & Zo te verrekenen

met een vordering op Kitties & Zo.

Eigendomsvoorbehoud

1. Kitties & Zo blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn

betalingsverplichtingen ten aanzien van Kitties & Zo op grond van wat voor met Kitties & Zo gesloten overeenkomst

dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan Kitties & Zo zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden

of anderszins bezwaren.

4. Indien Kitties & Zo een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft

Kitties & Zo het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij Kitties & Zo, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Kitties & Zo het recht om zijn

verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan

Kitties & Zo kan tegenwerpen.


Levertijd

1. De door Kitties & Zo opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op

ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan

een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Kitties & Zo.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om

de overeenkomst te ontbinden, tenzij Kitties & Zo niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand

kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan

plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in

ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan

Kitties & Zo niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan

producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Kitties & Zo, bij gebreke waarvan Kitties &

Zo niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,

ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van Kitties & Zo die bij de klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Kitties & Zo de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een

eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening

van de klant.


Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Kitties & Zo

enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)

fabricage, constructie of materiaal.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,

aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de

oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen

partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de

macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Ruilen

1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)

kaartjes

het product is nog niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de

klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Kitties & Zo voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uit.

2. Kitties & Zo heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het

eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Kitties & Zo tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Kitties & Zo tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de

overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Kitties & Zo.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet

anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Kitties & Zo de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Kitties & Zo redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of

bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit

voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Vrijwaring

De klant vrijwaart Kitties & Zo tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Kitties & Zo

geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Kitties & Zo geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op

eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de klant Kitties & Zo daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand

na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Kitties & Zo uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de

hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Kitties & Zo in staat

is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Kitties &

Zo gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Kitties & Zo.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Kitties & Zo ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Kitties & Zo een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de

volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Kitties & Zo verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid Kitties & Zo

1. Kitties & Zo is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Kitties & Zo aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die

voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Kitties & Zo is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of

schade aan derden.

4. Indien Kitties & Zo aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Kitties & Zo vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis

waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89

van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Kitties & Zo toerekenbaar tekortschiet in de

nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de

ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Kitties & Zo niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas

plaatsvinden nadat Kitties & Zo in verzuim is.

3. Kitties & Zo heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Kitties & Zo kennis heeft genomen van

omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen

nakomen.


Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Kitties & Zo in de

nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Kitties & Zo kan worden toegerekend in een van

de wil van Kitties & Zo onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de

klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet

van Kitties & Zo kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Kitties & Zo 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan

nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Kitties & Zo er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Kitties & Zo is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg

van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Kitties & Zo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Kitties & Zo zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.


Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van Kitties & Zo.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat Kitties & Zo bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kitties & Zo is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is

exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP 

 

Artikel 1 - Definities

1. Kitties & Zo, gevestigd te Leek, KvK-nummer 85581488, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als

verkoper.

2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3. Partijen zijn verkoper en koper samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of

goederen door of namens verkoper.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.


Artikel 3 - Betaling

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een

aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen

op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering

komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding

voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper

op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de

afgesproken prijs aan verkoper te betalen.


Artikel 4 - Aanbiedingen, offertes en prijs

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet

binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of

schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én

schriftelijk overeenkomen.

4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en

eventuele andere overheidsheffingen.


Artikel 5 - Herroepingsrecht

1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave

van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling

door de consument is ontvangen.

2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts

kort houdbaar zijn.

3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag

van koper aan koper ter beschikking te stellen.

4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product

slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst

te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product

met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper

retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 6 - Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling

overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van

de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht

verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of

aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen

indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 7 - Oplevering en risico-overgang

1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.


Artikel 8 - Onderzoek en reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke

termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde

overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen

die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10

werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf

opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet

aan verkoper worden tegengeworpen.

5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen

behorende bij diezelfde overeenkomst.

6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.


Artikel 9 - Monsters en modellen

1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn

verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn

overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en

aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft

te beantwoorden.


Artikel 10 - Levering

1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel

op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor

de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan

nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding

van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of

aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen

afzonderlijk te factureren.


Artikel 11 - Overmacht

1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht,

dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan

van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst

redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog

en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting,

werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen

in het bedrijf van verkoper.

3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk

is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij

zulks aan verkoper te verwijten is.

4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen

jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen

kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht

de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke

ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


Artikel 12 - Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke

instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld

in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de

gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de

zaken terugnemen.

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht

om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van

schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere

wijze te bezwaren.

4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te

houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te

geven.

5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is

voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform

afspraak heeft betaald.

6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk

opeisbaar.


Artikel 14 - Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een

overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten

aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen

risico volgens de desbetreffende polis.

2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste

roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 15 - Klachtplicht

1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.


Artikel 16 - Garanties

1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het

verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het

gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na

ontvangst van het verkochte door koper.

2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat

de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat

verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige

zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.

3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk

gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd

hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie

beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.


Artikel 17 - Intellectueel eigendom

1. Kitties & Zo behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,

tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of

andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Kitties & Zo (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Artikel 18 - Wijziging algemene voorwaarden

1. Kitties & Zo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Kitties & Zo zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.


Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kitties & Zo is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te

nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk

bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Opgesteld op 15 juni 2022.